top of page

Bed Guds Ord!

Den følgende tekst består af bekendelsesdelen i blå farve, efterfulgt af bibelverset i sort, som proklamationen er baseret på. Gud velsigne jer!

Jeg er retfærdig!

Jeg bekender:

 

 

Jeg er den højeste Guds retfærdighed, og jeg har hvad jeg siger.    

”Sandelig, siger jeg eder, den, som siger til dette Bjerg: Løft dig op og; kast dig i Havet, og ikke tvivler i sit Hjerte, men tror, at det sker, som han siger, ham skal det ske.”                                        

Markus 11:23

 

Jeg er en søn/datter af Gud.                                                  

"Og jeg vil være eders Fader, og I skulle være mine Sønner og Døtre, siger Herren, den Almægtige."

2 Korinterne 6:18

 

Jeg regerer i livet gennem Jesus!                                          

Thi når på Grund af dennes Fald Døden herskede ved den ene, da skulle meget mere de, som modtage den overvættes Nåde og Retfærdigheds Gave, herske i Liv ved den ene, Jesus Kristus.

Romerne 5:17

 

Jeg forvandles til billedet af Jesus Kristus!                                                   

Thi dem, han forud kendte, forudbestemte han også til at blive ligedannede med hans Søns Billede, for at han kunde være førstefødt iblandt mange Brødre. 30 Men dem, han forudbestemte, dem kaldte han også; og dem, han kaldte, dem retfærdiggjorde han også; men dem, han retfærdiggjorde, dem herliggjorde han også.

Romerne 8:29-30

 

 

Jeg er retfærdig, og intet kan adskille mig fra Guds kærlighed.           

Thi jeg er vis på, at hverken Død eller Liv eller Engle eller Magter eller noget nærværende eller noget tilkommende eller Kræfter 39 eller det høje eller det dybe eller nogen anden Skabning skal kunne skille os fra Guds Kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre.                                                                                  

Romerne 8:38-39

Jeg er velsignet!

Jeg bekender:

 

 

 

 

Jeg elsker Guds ord og mediterer på det dag og nat, derfor er jeg frugtbar, fuld af liv og alt hvad jeg gør, skal lykkes.                               

Salig den Mand, som ikke går efter gudløses Råd, står på Synderes Vej eller sidder i Spotteres Lag, men har Lyst til Herrens Lov, og som grunder på hans Lov både Dag og Nat. Han er som et Træ, der, plantet ved Bække, bærer sin Frugt til rette Tid, og Bladene visner ikke: Alt, hvad han gør, får han Lykke til.

Salme 1:1-3

 

Min vej er kendt af Herren; han kender den retfærdiges vej.Thi Herren kender retfærdiges Vej.

Salme 1:6

 

Jeg er velsignet og beskyttet, fordi jeg elsker Herren.                           

Lad alle glædes, som lider på dig, evindelig frydes, skærm dem, som elsker dit Navn, lad dem juble i dig!                                                                                                                                                   

Salme 5:12

 

Herren ser mig altid, og når jeg vender mig til Herren, kan jeg være sikker på, at han hører mig.                                                                                        

På retfærdige hviler hans Øjne, hans Ører hører deres Råb. 

Salme 34:17

 

Herren hører min bøn og befrier mig fra alle trængsler.                             

Når de skriger, hører Herren og frier dem af al deres Trængsel.

Salme 34:18

 

Herren befrier mig fra alle mine lidelser.                                                      

Den retfærdiges Lidelser er mange, men Herren frier ham af dem alle. 

Salme 34:20

Den rigdom, som jeg har i Jesus, er så meget større, end al verdslig rigdom!                                                                                                     

Det lidt, en retfærdig har, er bedre end mange gudløses Rigdom.

Salme 37:16

 

Jeg skal intet frygte, for Gud er med mig. 

Frygt ikke, thi jeg er med dig, vær ej rådvild, thi jeg er din Gud! Med min Retfærds højre styrker, ja hjælper, ja støtter jeg dig.

Esajas 41:10

 

Mine ord er kloge og skaber retfærdighed; med min tunge bekender jeg sandheden, i overensstemmelse med Guds ord.             

Den retfærdiges Mund taler Visdom; hans Tunge siger, hvad ret er; sin Guds Lov har han i Hjertet, ikke vakler hans Skridt.                                                                                                          

 Salme 37:30-31


Jeg priser Herren, for han frelser mig i vanskelige tider. 

De retfærdiges Frelse kommer fra Herren, deres Tilflugt i Nødens Stund.

Salme 37:39

 

Jeg skal sejre og blomstre på tørre steder, jeg skal vokse og være stærk. 

De retfærdige grønnes som Palmen, vokser som Libanons Ceder; plantet i Herrens Hus grønnes de i vor Guds Forgårde; selv grånende bærer de Frugt, er friske og fulde af Saft for at vidne, at Herren er retvis, min Klippe, hos hvem ingen Uret findes.

Salme 92:13-16

 

Jeg priser min Far i himlen, for han giver mig lys og glæde.               

Over de retfærdige oprinder Lys og Glæde over de oprigtige af Hjertet. 

Salme 97:11

 

Jeg stoler på Gud; han beskytter mig mod alt ondt.                                  

Den der sidder i den Højestes Skjul og dvæler i den Almægtiges Skygge, siger til Herren: Min Tilflugt, min Klippeborg, min Gud, på hvem jeg stoler. 

Salme 91: 1-2

Jeg takker min himmelske Fader, for han vil aldrig forlade mig, eller mine efterkommere.                                                                              

Ung har jeg været, og nu er jeg gammel, men aldrig så jeg en retfærdig forladt eller hans Afkom tigge sit Brød.                                                                                                                 

Salme 37:25      

 

Mine ord er behagelige for Gud og en kilde til liv.                                    

Den retfærdiges mund er en livsens kilde.

Ordsprogene 10:11a

 

Jeg vil være forsigtig, inden jeg taler, og sørge for at mine ord plejer og bringer liv til andre.                                                      

Den retfærdiges Læber nærer mange. 

Ordsprogene 10:21a

 

Jeg takker min himmelske Fader, for mit ønske skal imødekommes.

Hvad retfærdige ønsker, bliver dem givet. 

Ordsprogene 10:24b

 

Jeg takker min Far i himlen, for jeg står på en klippefast grund; jag vil stå stærk, selvom en hvirvelvind passerer forbi.                            

Når Storm farer frem, er den gudløse borte, den retfærdige står på evig Grund.         

Ordsprogene 10:25

 

Mine velsignelser er ikke kun for mig, men for samfundets trivsel. 

Ved retfærdiges Lykke jubler en By.

Ordsprogene 11:10a

 

Jeg takker Gud for jeg er rig i ham!

Den retfærdiges Hus har megen Velstand.

Ordsprogene 15:6a

 

Jeg takker Gud for han redder mig i sin styrke.

Herrens Navn er et stærkt Tårn, den retfærdige løber derhen og bjærges.

Ordsprogene 18:10

 

Jeg takker Gud for mit liv bereder en velsignet arv for mine børn.

Retfærdig er den, som lydefrit vandrer, hans Sønner får Lykke efter ham. 

Ordsprogene 20:7

 

Jeg takker Gud for jeg er tryg (og modig eng.) som en løve! 

Tryg som en Løve er den retfærdige.

Ordsprogene 28:1

Jeg er helliggjort!

Jeg bekender:

Jeg er helliget af Herren!                                                             

”Jeg Herren er den, der helliger eder.”                                                                                                      

2 Mosebog 31:13b             

 

Jeg er helliget grundet sandheden i Jesus.

”Og jeg helliger mig selv for dem, for at også de skulle være helligede i Sandheden.”

Johannes 17:19

 

Jeg er helliget og jeg har vendt mig fra Satans magt til Gud. 

For at oplade deres Øjne, så de må omvende sig fra Mørke til Lys og fra Satans Magt til Gud, for at de kunne få Syndernes Forladelse og Lod iblandt dem, som ere helligede ved Troen på mig. 

Apostelenes gerninger 26:6

 

Jeg er helliget i Jesus Kristus, og kaldet til at være en helgen.                 

Til Guds Menighed, som er i Korinth, helligede i Kristus Jesus, hellige ifølge Kald tillige med alle dem, der på ethvert Sted påkalde vor Herres Jesu Kristi.                                                             

1 Korinterne 1:2

 

Jeg er renset og retfærdiggjort ved navnet Jesus og ved Guds ånd. 

Og sådanne vare I for en Del; men I lode eder aftvætte, ja, I bleve helligede, ja, I bleve retfærdiggjorte ved den Herres Jesu Navn og ved vor Guds Ånd. 

1 Korinterne 6:11

Jeg er helliggjort kar, forberedt til Guds gode arbejde.                       

Dersom da nogen holder sig ren fra disse, han skal være et Kar til Ære, helliget, Husbonden nyttigt, tilberedt til al god Gerning. 

2 Timoteus 2:21

 

Jeg er helliget ved at Jesu Kristi.

Og ved denne Villie ere vi helligede ved Ofringen af Jesu Kristi Legeme een Gang for alle.

Hebræerne 10:10

 

Jeg er tæt på Gud, på grund av Jesu blod!  

Nu derimod, i Kristus Jesus, ere I, som fordum vare langt borte, komne nær til ved Kristi Blod.

Efeserne 2:13

 

Alt virker sammen til mit bedste, fordi jeg elsker Gud, og er kaldet ifølge hans formål.

Men vi vide, at alle Ting samvirke til gode for dem, som elske Gud, dem, som efter hans Beslutning ere kaldede.

Romerne 8:28

 

Jeg takker Gud for min samvittighed er renset fra døde gerninger i Jesus Kristi blod.

Hvor meget mere skal da Kristi Blod, hans, som ved en evig Ånd frembar sig selv lydeløs for Gud, rense eders Samvittighed fra døde Gerninger til at tjene den levende Gud?

Hebræerne 9:14

 

Jeg er kaldet til at leve værdig min kaldelse.

Jeg formaner eder derfor, jeg, der fangne i Herren, til at vandre værdig den Kaldelse, med hvilken I bleve kaldede.

Efeserne 4:1

 

Jeg er taknemmelig for Guds fred hersker i mit hjerte. 

Og Kristi Fred råde i eders Hjerter, til hvilken I også bleve kaldede i eet Legeme; og vorder taknemmelige!

Kolossensern 3:15

Jeg takker Gud for at han har frelst mig, og kaldet mig gennem Jesus Kristus – ikke grundet mine gerninger, men efter hans hellige hensigt. 

Han, som frelste os og kaldte os med en hellig Kaldelse, ikke efter vore Gerninger, men efter sit eget Forsæt og Nåden, som blev given os i Kristus Jesus fra evige Tider.

2 Timoteus 1:9

 

Jeg er udvalgt, kongelig og hellig – jeg priser Gud for han kaldte mig ud af mørket til sit lys. 

Men I ere en udvalgt Slægt, et kongeligt Præsteskab, et helligt Folk, et Folk til Ejendom, for at I skulle forkynde hans Dyder, som kaldte eder fra Mørke til sit underfulde Lys.

1 Peter 2:9

Jeg har fred! 

Jeg bekender:

 

 

 

Jeg er kaldet til at bede om alt, og jeg skal få fred.

Værer ikke bekymrede for noget, men lader i alle Ting eders Begæringer komme frem for Gud i Påkaldelse og Bøn med Taksigelse; og Guds Fred, som overgår al Forstand, skal bevare eders Hjerter og eders Tanker i Kristus Jesus.

Filipperne 4:6-7 

 

 

Herren er min hyrde, mig skal intet fattes.                                                     

Salme 23:1

 

Jeg har fred, der skaber ro og sikkerhed, for evigt i Kristus Jesus. 

Retfærds Frugt bliver Fred og Rettens Vinding Tryghed for evigt.

Esajas 32:17

 

Guds kærlighed og fred skal aldrig afvige fra mig eller mine børn. 

Min Kærlighed viger ej fra dig, min Fredspagt rokkes ikke… Alle dine Børn bliver oplært af Herren, og stor bliver Børnenes Fred.

Esajas 54:10-13

Jeg skal ikke frygte – jeg er langt fra undertrykkelse, vold og terror, fordi jeg er godt grundfæstet i Jesus Kristus. 

I Retfærd skal du grundfæstes. Vær tryg for Vold, du har intet at frygte, for Rædsler, de kommer dig ikke nær!

Esajas 54:14

 

Intet våben som smedes mod mig (dig) skal have fremgang.

Intet Våben, der smedes mod dig, skal du.

Esajas 54:17

  

Jeg stoler på dig Herre; mit sind er derfor fuldkommeligt fredsfuldt. 

Hvis Sind er fast, som vogter på Fred, thi det stoler på dig.

Esajas 26:3

 

Jeg er styrket i Herren, og jeg har fred i ham. 

Herren give Kraft til sit Folk, Herren velsigne sit Folk med Fred!

Salme 29:11

 

Jeg ydmyger mig overfor Herren; derfor glæder jeg mig ved overflod af fred. 

Men de sagtmodige skal arve Landet, de fryder sig ved megen Fred. 

Salme 37:11

 

Jeg er retfærdig i Jesus Kristus; derfor skal min fremtid være fuld af fred. 

Vogt på Uskyld, læg Vind på Oprigtighed, thi Fredens Mand har en Fremtid.

Salme 37:37

 

Jeg elsker Guds ord, og jag vil ikke snuble.

Megen Fred har de, der elsker din Lov, og intet bliver til Anstød for dem. 

Salme 119:165

Jeg husker og holder Guds ord, det tilføjer mig lang levetid og lykke. 

Min Søn, glem ikke, hvad jeg har lært dig, dit hjerte tage vare på mine bud! Thi en Række af Dage og Leveår og Lykke bringer de dig.

Ordsprogene 3:1-2

 

Fordi jeg adlyder Guds ord, er min fred som en flod, og min retfærdighed som havets bølger. 

Ak, lytted du til mine Bud! Da blev din Fred som Floden, din Retfærd som Havets Bølger. 

Esajas 48:18

 

Jeg erklærer, at fredens Gud er med mig! 

Men Fredens Gud være med eder alle! Amen.

Romerne 15:33

 

Jeg har fred med Gud og har sejr over Satan! 

Men Fredens Gud skal hastelig knuse Satan under eders Fødder. Vore Herres Jesu Kristi Nåde være med eder!

Romerne 16:20

 

Jeg gør det, jeg har lært af at studere Guds ord, og jeg vil have fred.                                                                                                Hvad I både have lært og modtaget og hørt og set på mig, dette skulle I gøre, og Fredens Gud skal være med eder.                                                                                                                 

Filipperne 4:9


Jeg takker fredens Gud, for at han helliggør og bevarer mig, så at jeg fremstår uden fejl eller mangler, ved Jesus Kristus genkomst. 

Men han selv, Fredens Gud, helliggøre eder ganske og aldeles, og gid eders Ånd og Sjæl og Legeme må bevares helt og holdent, uden Dadel i vor Herres Jesu Kristi Tilkommelse!                    

1 Tessalonikerne 5:23

 

 

Men Fredens Gud, som førte den store Fårenes Hyrde, vor Herre Jesus, op fra de døde med en evig Pagts Blod, han bringe eder til Fuldkommenhed i alt godt, til at gøre hans Villie, og han virke i eder det, som er velbehageligt for hans Åsyn, ved Jesus Kristus: ham være Æret i Evighedernes Evigheder: Amen.                           

Hebræerne 13:20-21

Jeg erklærer, at jeg er fuldstændig i Gud!

Thi i ham bor Guddommens hele Fylde legemlig,  og i ham have I eders Fylde, ham, som er Hovedet for al Magt og Myndighed.

Kolossensern 2:9-10

 

Jeg takker min Far i himlen, for at jeg kender Kristi kærlighed, og at jeg er fyldt med Guds fylde!                                                                                

Og at kende Kristi Kærlighed, som overgår al Erkendelse, for at I kunne fyldes indtil hele Guds Fylde.

Efeserne 3:19

 

Jeg er komplet; fordi tålmodighed får lov til at arbejde i mig.                     

Men Udholdenheden bør medføre fuldkommen Gerning, for at I kunne være fuldkomne og uden Brøst, så I ikke stå tilbage i noget.

Jakob 1:4

Jeg har liv, sundhed og velvære! 

Jeg bekender:

 

 

Gennem Kristus er jeg blevet forløst fra forbandelsen - og fra al sygdom!                                                                                                                                     

Kristus har løskøbt os fra Lovens Forbandelse, idet han blev en Forbandelse for os (thi der er skrevet: "Forbandet er hver den, som hænger på et Træ").

Galaterne 3:13

 

Jeg er den levende Guds tempel!                                                                         

Hvad Samstemning har Guds Tempel med Afguder? Thi vi ere den levende Guds Tempel, ligesom Gud har sagt: "Jeg vil bo og vandre iblandt dem, og jeg vil være deres Gud, og de skulle være mit Folk."

2 Korinterne 6:16

 

Den samme Ånd der rejste Jesus fra de døde, bor i mig, derfor har jeg liv i min krop, der modstår al sygdom.                                                    

Men om hans Ånd, der oprejste Jesus fra de døde, bor i eder, da skal han, som oprejste Kristus fra de døde, levendegøre også eders dødelige Legemer ved sin Ånd, som bor i eder.

Romerne 8:11 

 

Thi Livets Ånds Lov frigjorde mig i Kristus Jesus fra Syndens og Dødens Lov.

Romerne 8:2

 

Gennem dåben blev jeg begravet med Kristus, og oprejst i hans herlighed. Derfor vandrer jeg som et nyt menneske.                                 

 Vi bleve altså begravne med ham ved Dåben til Døden, for at, ligesom Kristus blev oprejst fra de døde ved Faderens Herlighed, således også vi skulle vandre i et nyt Levned.

Romerne 6:4

 

Jeg erklærer, at jeg er helbredt ved Jesus sår!                                            

Han, som selv bar vore Synder på sit Legeme op på Træet, for at vi, afdøde fra vore Synder, skulle leve for Retfærdigheden, han, ved hvis Sår I ere blevne lægte.

1 Peter 2:24

 

Jeg takker min himmelske Fader, for jeg har fået fuldkommen lægedom ved Jesus sår!

Og dog vore Sygdomme bar han, tog vore Smerter på sig; vi regnede ham for plaget, slagen, gjort elendig af Gud. Men han blev såret for vore Overtrædelser, knust for vor Brødres Skyld; os til Fred kom Straf over ham, vi fik Lægedom ved hans Sår.

Esajas 53:4-5

 

På grund af Jesus regerer jeg i og over mit liv; derfor befaler jeg mit legeme at modtage liv fra Guds Ånd!                                                       

Thi når på Grund af dennes Fald Døden herskede ved den ene, da skulle meget mere de, som modtage den overvættes Nåde og Retfærdigheds Gave, herske i Liv ved den ene, Jesus Kristus.                                                                                                                           

Romerne 5:17

 

Jeg har Guds liv i mig; gennem troen på Jesus. Derfor har jag rigeligt liv!                                                                                                                                         

Tyven kommer ikke uden for at stjæle og slagte og ødelægge; jeg er kommen, for at de skulle have Liv og have Overflod.                                                                                                                  

Johannes 10:10

 

Jeg er rig på nåde og har evigt liv!                                                                         

Men Loven kom til, for at Faldet kunde blive større; men hvor Synden blev større, der blev Nåden end mere overvættes.                                                                                           

Romerne 5:20

 

Jeg er forløst fra lovens forbandelse (Gal, 3:13); derfor er Abrahams velsignelse min.                                                                               

Velsignet dit Livs, din Jords og dit Kvægs Frugt, både Tillægget af dine Okser og dit Småkvægs Yngel!

5 Mosebog 28:4

 

Jeg venter på Herren, og min styrke skal fornyes!                                       

Ny Kraft får de, der bier på Herren, de får nye Svingfjer som Ørnen; de løber uden at mattes, vandrer uden at trættes.                                                                                                              

Esajas 40:31

 

Gud sender sit ord og frelser mig fra undergang!                               

(Herren) sendte sit Ord og lægede dem og frelste deres Liv fra Graven. 

Salme 107:20

 

Jeg skal ikke dø, men leve!                                                                             

Jeg skal ikke dø, men leve og kundgøre Herrens Gerninger.                                         

Salme 118:17

Gud er min forsørger!

Jeg bekender:

Jeg takker Gud, for jeg skal intet mangle!

Men min Gud skal efter sin Rigdom fuldelig give eder alt, hvad I have nødig, i Herlighed i Kristus Jesus. 

Filipperne 4:19

 

Jeg søger først Guds rige og hans retfærdighed; derfor vil Gud sørge for alla mine behov.                                                                           

Efter alt dette søge jo Hedningerne -. Thi eders himmelske Fader ved, at I have alle disse Ting nødig. Men søger først Guds Rige og hans Retfærdighed, så skulle alle disse Ting gives eder i Tilgift.                                                                                                                                          

Matthæus 6:32.33

 

Jeg er en giver, derfor vil Gud også give til mig.                                                

”Giver, så skal der gives eder. Et godt, knuget, rystet, topfuldt Mål skulle de give i eders Skød; thi med hvad Mål I måle, skal der tilmåles eder igen."                                                            

Lukas 6:38

 

Jeg giver og betaler tiende; jeg takker Gud for at himmelens vinduer skal åbne for mig!                                                                                                       

Bring hele Tienden tiI Forrådshuset, så der kan være Mad i mit Hus; sæt mig på Prøve dermed, siger Hærskarers Herre, om jeg da ikke åbner eder Himmelens Sluser og udøser Velsignelse over eder i Overmål. 

Malakias 3:10

 

Hvis jeg sår rigeligt, høster jeg rigeligt – den Højeste Gud formår at give mig rigelig nåde; så jeg altid har det, jeg har brug for, til alt godt arbejde.

Men dette siger jeg: Den, som sår sparsomt, skal også høste sparsomt, og den, som sår med Velsignelser, skal også høste med Velsignelser. Enhver give, efter som han har sat sig for i sit Hjerte, ikke fortrædeligt eller af Tvang; thi Gud elsker en glad Giver. 8 Men Gud er mægtig til at lade al Nåde rigeligt tilflyde eder, for at I i alting altid kunne have til fuld Tilfredshed og have rigeligt til al god Gerning,

2 Korinterne 9:6-8

Jeg takker min himmelske Fader, for når min sjæl trives, vil jeg have fremgang med alle ting.                                                       

Du elskede! jeg ønsker, at det i alle Ting må gå dig vel, og du må være karsk, ligesom det går din Sjæl vel.

3 Johannes 1:2

 

Jeg takker Gud, for hans kærlighed skal aldrig fravige mig!                   

Om også Bjergene viger, om også Højene rokkes, min Kærlighed viger ej fra dig, min Fredspagt rokkes ikke, så siger Herren, din Forbarmer.                                                       

Esajas 54:10

 

Jeg takker Gud den Almægtige, for han er i stand til at annullere al gæld!                                                                                                         

Og Friåret skal holdes således: Enhver, der har en Fordring på sin Næste, skal give Afkald derpå; han må ikke kræve sin Næste og sin Broder, når et Friår er udråbt for Herren. 

5 Mosebog 15:2

Jeg har visdom!

Jeg bekender:

Når jeg beder Gud om visdom, er han trofast til at give mig visdom i rigt mål.                                                                                                

Men dersom nogen af eder fattes Visdom, han bede derom til Gud, som giver alle gerne og uden Bebrejdelse, så skal den gives ham.                                                                                   

Jakob 1:5

 

På grund af Jesus har jeg kraft og visdom i Gud!                                                            

Men for selve de kaldede både Jøder og Grækere, Kristus som Guds Kraft og Guds Visdom. 

1 Korinterne 1:24

 

Jeg takker Gud for han åbenbarer dybe ting for mig ved sin ånd, og jeg kender de ting, han har forberedt for mig.                                              

Men, som der er skrevet: "Hvad intet Øje har set, og intet Øre har hørt, og ikke er opkommet i noget Menneskes Hjerte, hvad Gud har beredt dem, som elske ham."Men os åbenbarede Gud det ved Ånden; thi Ånden ransager alle Ting, også Guds Dybder.                                  

1 Korinterne 2:9-10

 

Jeg takker Gud, for jeg har Jesus sind! 

1 Korinterne 2:16 

 

Jeg takker Gud for han har fyldt ham (mig) med Guds Ånd, med Kunstsnilde, Kløgt og Indsigt i alskens Arbejde.

2 Mosebog 35:31

 

”Se, Herrens Frygt, det er Visdom, at sky det onde er Indsigt.”

Job 28:27-28

 

Den retfærdiges Mund taler Visdom; hans (min) Tunge siger, hvad ret er.                                                                                                    

Salme 37:30

 

Du elsker jo Sandhed i Hjertets Løndom, så lær mig da Visdom i Hjertedybet.                                                                                                                           

Salme 51:6

 

Jeg har visdom!

Thi Herren, han giver Visdom, fra hans Mund kommer Kundskab og Indsigt.

Ordsprogene 2:6 

 

Ved at vinde visdom, får jeg også forståelse.                                           

Køb Visdom for det bedste, du ejer, køb Forstand for alt, hvad du har.

Ordsprogene 4:7

 

Gud instruerer mig på visdoms vej, og fører mig på rette stier.           

Jeg viser dig Visdommens Vej, leder dig ad Rettens Spor.

Ordsprogene 4:11

Jeg er en søn/dater af Gud; derfor vandrer jeg med Ånden.                    

For at Lovens Krav skulde opfyldes i os, som ikke vandre efter Kødet, men efter Ånden.

Romerne 8:4

 

Gud den Almægtige alene er min Herre, og der er ingen fremmed gud med mig.                                                                                           

Herren var dets eneste Fører, ingen fremmed Gud var hos ham.                                                                 

5 Mosebog 32:12

 

Ja, min Lampe lader du lyse, Herre, min Gud opklarer mit Mørke.

Salme 18:28

 

Jeg takker Gud for min ånd er Herrens lys; han tænder det og leder mig ved lyset. 

Menneskets Ånd er en Herrens Lampe, den ransager alle hans indres Kamre.

Ordsprogene 20:27

 

Jeg takker Gud for, at jeg har fået visdommens og åbenbaringens ånd, i kundskaben om HAM; min forståelse er blevet oplyst. Jeg kender håbet om hans kaldelse, rigdommen i hans arv i mig; den overordnede storhed af hans magt i den, som tror.                                  

Jeg ihukommer eder i mine Bønner omat vor Herres Jesu Kristi Gud, Herlighedens Fader, må give eder Visdoms og Åbenbarelses Ånd i Erkendelse af ham,  gøre eders Hjertes Øjne oplyste til at kende, hvilket det Håb er, som han kaldte eder til, hvilken hans Arvs Herligheds Rigdom er iblandt de hellige,  og hvilken hans Krafts overvættes Storhed er over for os, som tro, alt efter hans Styrkes vældige Virkekraft.

Efeserne 1:16-19

Jeg har den højeste Guds nærver!

Jeg bekender:

Når jeg vandrer i dødsskyggens dal, frygter jeg intet ondt, for den Almægtige Gud er med mig; hans kæp og hans stav guider og trøster mig. 

Skal jeg end vandre i Dødsskyggens Dal, jeg frygter ej ondt; thi du er med mig, din Kæp og din Stav er min Trøst.

Salme 23:4

 

Min far i himlen har modtaget mig som sin søn/datter, fordi jeg er kommet ud fra de vantro; lovløsheden og mørket.                   

Drager ikke i ulige Åg med vantro; thi hvad Fællesskab har Retfærdighed og Lovløshed? eller hvad Samfund har Lys med Mørke? Hvad Samklang er der mellem Kristus og Belial? eller hvad Delagtighed har en troende med en vantro? Hvad Samstemning har Guds Tempel med Afguder? Thi vi ere den levende Guds Tempel, ligesom Gud har sagt: "Jeg vil bo og vandre iblandt dem, og jeg vil være deres Gud, og de skulle være mit Folk."

2 Korinterne 6:14-18

 

Gud er altid med mig, selv til tidens ende.                                                

”Og se, jeg er med eder alle Dage indtil Verdens Ende."                                              

Matthæus 28:20

 

Guds Ånd bor i mig!                                                                                    

Vide I ikke, at I ere Guds Tempel, og Guds Ånd bor i eder?                                                          

1 Korinterne 3:16

 

Guds Ånd er over mig!                                                                      

"Herrens Ånd er over mig, fordi han salvede mig til at forkynde Evangelium for fattige; han har sendt mig for at forkynde fangne, at de skulle lades løs, og blinde, at de skulle få deres Syn, for at sætte plagede i Frihed”                                                                                                        

Lukas 4:18


Kristus bor mit hjerte gennem tro.

Kristus må bo ved Troen i eders Hjerter.

Efeserne 3:17a

 

Faderen og Jesus er ét, og jeg er ét i dem.                                                  

At de må alle være eet; ligesom du, Fader! i mig, og jeg i dig, at også de skulle være eet i os, for at Verden må tro, at du har udsendt mig.

Johannes 17:21

 

Fordi jeg elsker Jesus, og holder hans ord, elsker Faderen mig, og de bor i mig.                                                                                             

Jesus svarede og sagde til ham: "Om nogen elsker mig, vil han holde mit Ord; og min Fader skal elske ham, og vi skulle komme til ham og tage Bolig hos ham.                                                         

Johannes 14:23

 

Jeg takker min himmelske Fader, for jeg har evigt liv i ham, og jeg går aldrig til grunde. Ingen kan rive mig ud af Faderens hånd!            

”Og jeg giver dem et evigt Liv, og de skulle i al Evighed ikke fortabes, og ingen skal rive dem ud af min Hånd. Min Fader, som har givet mig dem, er større end alle; og ingen kan rive noget af min Faders Hånd.  Jeg og Faderen, vi ere eet."                                                           

Johannes 10:28-30

 

Jeg er en søn/datter af den Højeste Gud, derfor er jeg hans arving!

Altså er du ikke længer Træl, men Søn; men er du Søn, da er du også Arving ved Gud. 

Galaterne 4:17

 

Jeg er Guds barn og Kristus medarving! 

Men når vi ere Børn, ere vi også Arvinger, Guds Arvinger og Kristi Medarvinger, om ellers vi lide med ham for også at herliggøres med ham. 

Romerne 8:17

Jeg har sejr!

Jeg bekender:

 

 

Herren – er – mit- banner!

Derpå byggede Moses et Alter og kaldte det: "Herren er mit Banner!". 

2 Mosebog 17:15

 

Tak til Gud, som giver mig (os) sejren gennem vores Herre Jesus Kristus. 

Men Gud ske Tak, som giver os Sejren ved vor Herre Jesus Kristus!                                              

1 Korinterne 15:57

 

Jeg vil altid sejre sammen med Gud i Jesus!                                                   

Men Gud ske Tak, som altid fører os i Sejrstog i Kristus og lader sin Kundskabs Duft blive kendelig ved os på ethvert Sted.                                                                                                    

2 Korinterne 2:14

 

Jesus afvæbnede kræfter og autoriteter, og sejrede over dem på korset; derfor vandrer jeg i hans sejr.                                                     

Efter at have afvæbnet Magterne og Myndighederne, stillede han dem åbenlyst til Skue, da han i ham førte dem i Sejrstog.                                                                                             

Kolossensern 2:15

 

Jeg vender mig ikke fra Guds ord; derfor har jeg fremgang, uanset hvor jeg går!                                                                                                                           

Vær kun helt frimodig og stærk. så du omhyggeligt handler efter hele den Lov, min Tjener Moses pålagde dig, vig ikke derfra til højre eller venstre, for at du må have Lykken med dig i alt, hvad du tager dig for.

Joshua 1:7

 

Fordi jeg mediterer på Guds ord dag og nat, er min vej velstående, og jeg har god succes.                                                                          

Denne Lovbog skal ikke vige fra din Mund, og du skal grunde over den Dag og Nat, for at du omhyggeligt kan handle efter alt, hvad der står skrevet i den; thi da vil det gå dig vel i al din Færd, og Lykken vil følge dig.

Johsua 1:8

 

Fordi jag vokser i visdom, forbedres mine færdigheder også, og jeg har succes!                                                                                                    

Når Øksen er sløv og dens Æg ej hvæsses, må Kraft lægges i; men den dygtiges Fortrin er Visdom.

Prædikeren 10:10

 

Pris Herren, for han har befalet sin velsignelse over mit forrådshus, mine hænders arbejde og det land, som han gav mig

Herren skal byde sin Velsignelse være med dig i dine Lader og i alt, hvad du tager dig for, og velsigne dig i det Land, Herren din Gud giver dig.                                                                               

5 Mosebog 28:8

 

Jeg glemmer aldrig, at det er Herren min Gud, der gør det mugligt for mig at få rigdom, så hans pagt er oprettet på jorden.                     

Men kom Herren din Gud i Hu; thi ham er det, der giver dig Kraft til at vinde dig Rigdom for at stadfæste den Pagt, han tilsvor dine Fædre, således som det nu er sket.                                                                                                                                                            

5 Mosebog 8:18

 

Jeg takker Gud for han åbner sin gode skatkammer; han velsigner al min hånds arbejde. Jeg skal låne ud til mange nationer, men jeg skal ikke låne.                                                                                       

Herren skal åbne dig sit rige Forrådskammer, Himmelen, for at give dit Land Regn i rette Tid og for at velsigne alt, hvad du tager dig for, og du skal låne ud til mange Folk, men selv skal du ikke låne.

5 Mosebog 28:12

 

Jeg takker Gud for han er den, der giver forøgelsen!                                   

Så er da hverken den noget, som planter, ikke heller den, som vander, men Gud, som giver Vækst.

1 Korinterne 3:7

 

Jeg takker Gud, for han er altid god!                                                        

Kun Godhed og Miskundhed følger mig alle mine Dage, og i Herrens Hus skal jeg bo gennem lange Tider.

Psalm 23:6

 

 

 

bottom of page